fbpx

SiirtoSoitto -mobiili- ja websovellusten Tietosuojakäytäntö

SiirtoSoitto -mobiili- ja websovellusten Tietosuojakäytäntö

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

(päivitetty 1.3.2019)

 

Rekisterinpitäjä

Twenty Hexagons Oy (jäljempänä ”TH”)

Y-tunnus: 2799040-3

Lönnrotinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Puhelin: 050 3471081

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Marco Sandrini

c/o Twenty Hexagons Oy

Puhelin: 050 3471081

Sähköposti: marco@twentyhexagons.com

 

Rekisterin nimi

SiirtoSoitto -mobiili- ja webpalveluiden asiakasrekisteri (”SiirtoSoitto asiakasrekisteri”)

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tässä Tietosuojakäytännössä selitetään, mitä henkilötietojen ryhmiä TH kerää, miksi TH kerää tietoja ja mihin. TH käsittelee ja käyttää henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin. TH on henkilötietojesi käsittelyssä rekisterinpitäjä, ellei tässä Tietosuojakäytännössä toisin ole mainittu. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joita voidaan käyttää tietyn henkilön (luonnollinen henkilö) tunnistamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään SiirtoSoitto -mobiilipalveluiden (Palvelut)

 • toteuttamiseen
 • käyttäjäviestintään ja
 • edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyvään käyttäjien ja Palvelujen käytön analysointiin, tilastointiin ja profilointiin
 • sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin

Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Palvelun toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton TH:n käyttötarkoitusten kanssa.

TH voi käyttää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, edellyttäen, että käyttäjä on antanut TH:lle nimenomaisen suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön tai jos suostumus sijaintitiedon käyttämiseen ilmenee käyttäjän asiayhteydestä TH:hon tai jos sijaintia koskevat tiedot ovat anonyymeja.

Mitä tietoja kerätään

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • käyttäjän yhteys- ja muut perustiedot; nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut käyttäjän ilmoittamat tiedot
 • Siirtosoitto-mobiilisovelluksen asentamiseen, käyttöönottoon ja käytön hallintaan ja seurantaan liittyvät tiedot, esim. rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; päätelaitteen IP-osoite, tunnisteet, merkki, malli, valmistaja ja käyttöjärjestelmä
 • Palvelukohtaisesti tarvittavat tiedot, esim. ajoneuvon rekisteritunnus, sijaintitiedot yms.
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, käyttäjäprofiilitiedotkäyttäjän mahdollisesti itse antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, esimerkiksi GPS:n tai WLAN-yhteyspisteen tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla määritellyt koordinaatit. Käyttäjän tulee huomioida, että sijaintitietojen käytön estäminen estää sijaintiin perustuvien Palveluiden tarjoamisen käyttäjälle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

 

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi TH:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat TH:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton TH:n käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli TH myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan lainsäädännön vaatimuksia.

 

Tietojen suojaus ja Turvallisuus

TH ottaa henkilötietojen turvallisuuden hyvin vakavasti. TH ottaa käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, muuttamiselta ja tuhoutumiselta. Pääsy tietoihin on rajoitettu monilla tavoilla. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Mahdolliset manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Säilytämme tämän selosteen mukaisia henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja hyödynnämme niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada informaatiota

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja hänestä kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään, mikä on tietojen käsittelyn peruste ja kenelle tietoja luovutetaan.

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja virheellisten tietojen oikaisu
 • Oikeus tietojen poistamiseen silloin kun muuta lakisääteistä perustetta tietojen säilyttämiselle ei ole
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä TH:n asiakaspalveluun.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojakäytännön muuttaminen

TH kehittää palveluitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä ilmoittamalla siitä palvelussa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. TH suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Yhteystiedot

Jos sinulla on tähän sopimukseen, Sovellukseen tai Palveluihin liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä TH:n asiakaspalveluun.