fbpx

SiirtoSoitto asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Twenty Hexagons Oy:n Tietosuojakäytäntö

(päivitetty 16.5.2018)

Tämä Tietosuojakäytäntö soveltuu TH:n tarjoamien palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelyyn ja siinä kuvataan keskeiset TH:n henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja tarkoitukset.

Henkilörekisteri ja rekisterinpitäjä

1. Rekisterinpitäjä

Twenty Hexagons Oy (jäljempänä ”TH”)

Y-tunnus: 2799040-3

Lönnrotinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Puhelin: 050 3471081

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Marco Sandrini

c/o Twenty Hexagons Oy

Puhelin: 050 3471081

Sähköposti: marco@twentyhexagons.com

3. Rekisterin nimi

SiirtoSoitto -mobiilipalveluiden asiakasrekisteri (”SiirtoSoitto asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään SiirtoSoitto -mobiilipalveluiden (Palvelut)

 • toteuttamiseen
 • käyttäjäviestintään ja
 • edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyvään käyttäjien ja Palvelujen käytön analysointiin, tilastointiin ja profilointiin
 • sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin

Tämä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti käyttäjän ja TH:n väliseen sopimukseen ja henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen ja Palvelun käyttöönoton yhteydessä. Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton TH:n käyttötarkoitusten kanssa.

TH voi käyttää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, edellyttäen, että käyttäjä on antanut TH:lle nimenomaisen suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön tai jos suostumus sijaintitiedon käyttämiseen ilmenee käyttäjän asiayhteydestä TH:hon tai jos sijaintia koskevat tiedot ovat anonyymeja.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • käyttäjän yhteys- ja muut perustiedot; nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut käyttäjän ilmoittamat tiedot
 • Siirtosoitto-mobiilisovelluksen asentamiseen, käyttöönottoon ja käytön hallintaan ja seurantaan liittyvät tiedot, esim. rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; päätelaitteen IP-osoite, tunnisteet, merkki, malli, valmistaja ja käyttöjärjestelmä
 • Palvelukohtaisesti tarvittavat tiedot, esim. ajoneuvon rekisteritunnus, sijaintitiedot yms.
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, käyttäjäprofiilitiedot
 • käyttäjän mahdollisesti itse antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, esimerkiksi GPS:n tai WLAN-yhteyspisteen tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla määritellyt koordinaatit. Käyttäjän tulee huomioida, että sijaintitietojen käytön estäminen estää sijaintiin perustuvien Palveluiden tarjoamisen käyttäjälle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi TH:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat TH:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton TH:n käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli TH myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

9. Rekisterin suojaus ja tietoturva

TH on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Mahdolliset manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Käyttäjän oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu ja pyynnöstä saada niistä kopiot. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Käyttäjällä on lisäksi oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen.

Käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Käyttäjällä on oikeus siirtää itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen, eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Jos käyttäjä katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, käyttäjä voi tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

11. Tietosuojakäytännön muuttaminen

TH kehittää palveluitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä ilmoittamalla siitä palvelussa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. TH suosittelee rekisteröityjä tutustumaan Tietosuojakäytännön sisältöön säännöllisesti. Tietosuojakäytäntö sisältää aina viimeisen päivämäärän, jolloin Tietosuojakäytäntöä on muokattu, jotta voit seurata muutoksia.